Ondernemend Friesland nieuws

Start van het actieplan voor eco-innovatie

Bedrijven worden geholpen bij het creëren vangroene groei en milieuvoordelen

Eco-innovatie is van wezenlijk belang voor deuitvoering van de “Europa 2020-strategie" voor slimme, duurzame en inclusievegroei. Het nieuwe Actieplan voor eco-innovatie zal stimulansen bieden voorinnovatie die de druk op het milieu doet afnemen, en zal de kloof tussen innovatieen de markt dichten. Milieuvriendelijke technologieën zijn goed voor de bedrijven enhelpen bij het creëren van nieuwe banen, waardoor eco-innovatie cruciaal is voorhet economische concurrentievermogen van Europa.

Het actieplan voor eco-innovatie is een van de verbintenissen in het kader van hetvlaggenschipinitiatief “Innovatie-Unie” en bouwt voort op het Actieplan inzakemilieutechnologieën van 2004. Tot dusver lag het accent op groene technologieën,maar nu wordt gefocust op het bredere concept van de eco-innovatie. Hierbij wordt ingegaan op specifieke knelpunten, uitdagingen en mogelijkheden om via innovatiemilieudoelstellingen te bereiken. Het actieplan voor eco-innovatie omvat tal vanacties: zowel aan de vraagzijde als aan de aanbodzijde, inzake onderzoek enindustrie en inzake beleids- en financiële instrumenten. Het erkent de essentiële rolvan de milieuwetgeving als motor voor eco-innovatie en voorziet in een herzieningvan de milieuwetgeving. Voorts wordt het belang benadrukt van onderzoek en innovatie om meer innoverende technologieën te produceren en op de markt tebrengen. Verder legt het actieplan de nadruk op het internationale aspect van ecoinnovatieen op een betere coördinatie van het beleid met de internationalepartners.

 

Commissaris voor Milieu Janez Potočnik stelde het zo: “De innovatie-uitdaging van deze eeuw zal erin bestaan ervoor te zorgen dat onze hulpbronnen langermeegaan – door meer te doen met minder – en de impact van onze activiteiten teverkleinen. Als wij concurrerend willen zijn in een wereld met toenemendebeperkingen inzake hulpbronnen, moet Europa het voortouw nemen om dieuitdaging aan te gaan. De wereldwijde vraag naar ecologische technologieën,producten en diensten neemt, zelfs in deze moeilijke tijden, snel toe en het is eensector waar Europa veel te bieden heeft. Dit is een plan voor groene banen en groene groei. ”Het actieplan zal met gerichte acties de eco-innovatie in alle sectoren van deeconomie versnellen. Om ervoor te zorgen dat de marktvraag naar eco-innovatiesterker en stabieler wordt, zullen in het kader van het plan maatregelen wordengenomen op het gebied van wetgevingsstimulansen, private en publieke aankopenen normen en zal steun worden vrijgemaakt voor het midden- en kleinbedrijf (MKB)om de investeringsbereidheid en de netwerkmogelijkheden van die ondernemingente vergroten.

 

De kernelementen van het nieuwe actieplan zijn:

1. gebruikmaken van het milieubeleid en de milieuwetgeving om de ecoinnovatiete bevorderen;

2. demonstratieprojecten en partnerschappen ondersteunen om veelbelovende,intelligente en ambitieuze operationele technologieën op de markt te brengen;

3. nieuwe normen opstellen om de eco-innovatie te bevorderen;

4. financiële instrumenten en ondersteunende diensten inschakelen ten behoevevan het MKB;

5. de internationale samenwerking versterken;

6. de ontwikkeling ondersteunen van de nieuwe vaardigheden en banen en vande daaraan gekoppelde opleidingsprogramma’s om in te spelen op debehoeften van de arbeidsmarkt, en

7. de eco-innovatie bevorderen via Europese innovatiepartnerschappen.

 

Volgende stappen

Het actieplan zal worden uitgevoerd via een partnerschap tussen de belanghebbenden, de particuliere en de openbare sector en de Commissie. De komende financiële evaluatie halverwege de looptijd zal een goede gelegenheidzijn om na te gaan in hoeverre de in dit actieplan opgenomen doelstellingen zijn bereikt. Vervolgens zal worden gefocust op productontwikkeling endemonstratieactiviteiten om de kloof tussen technologie en de introductie daarvanop de markt te dichten. Achtergrond Eco-innovatie is elke vorm van innovatie die resulteert in of gericht is op significanteen aantoonbare vooruitgang in de richting van het doel van duurzame ontwikkelingdoor het beperken van milieueffecten, het versterken van de weerstand tegenmilieudruk of het bereiken van een efficiënter en verantwoordelijker gebruik vannatuurlijke hulpbronnen.De Europese eco-industrie is een belangrijke economische sector met een jaarlijkse omzet die wordt geraamd op 319 miljard, of ongeveer 2,5% van het BBPvan de EU.

 

Nadere informatie via:

- Actieplan voor eco-innovatie

- Vlaggenschipinitiatief “Innovatie-Unie”

Onze specialisten
Karin Rientjes Rientjes Notariaat Sneek zwart wit
Karin Rientjes
Rientjes Notariaat
Notaris en Scheidingsmediator
Gerke-Wispelwey-Buro-360-gr
Gerke Wispelwey
Buro360
MKB Adviseur & meedenker
Wim behage Accent Automatisering Sneek
Wim Behage
Accent Automatisering
ICT-specialist
Martin van der Meulen Team Communicatie
Martin van der Meulen
TEAM Communicatie
Marketing en communicatie
Pieter de Boer en Harry Poort Groenewegen Advocaten & Notarissen Heerenveen
Pieter de Boer & Harry Poort
Groenewegen Advocaten en Notarissen
Advocaten en Notarissen
Tandarts-Implantoloog-Frank
Frank Post
Kliniek Tandheelkunde Sneek
Tandheelkunde en Healthcare
Peter Scherjon MKB Beter
Peter Scherjon
MKB Beter
Ondernemerschap en leiderschap
Menno Bakker Hoofdredacteur OF
Menno Bakker
OF/Narvic
Hoofdredacteur OF
ate van der meer
Ate van der Meer
Snakeware
Internet en Marketing specialist
Bas-Jan 't Jong Inaday merken en patenten Heerenveen
Bas-Jan 't Jong
Inaday Merken en Patenten
Patenten en merken adviseur
Jaap Adamse - Meneer Regezma BV
Jaap Adamse
Meneer Regezma BV
Re-integratie en Gezondheidsmanagement