Aanleg Centrale As gaat door!

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is van oordeel dat provinciale staten voldoende hebben aangetoond dat de aanleg van de Centrale As noodzakelijk is om de bereikbaarheid, verkeersveiligheid, leefbaarheid en ruimtelijke en sociaaleconomische structuur in Noordoost Fryslân te verbeteren. Provinciale staten hoefden daarbij geen voorkeur te geven aan het door tegenstanders gewenste Groene Alternatief met een maximumsnelheid van 80 km/uur, omdat de keuze van provinciale staten voor een autoweg met een maximumsnelheid van 100 km/uur 'niet onredelijk is te achten', aldus de hoogste bestuursrechter. Het Groene Alternatief zou ten westen van Dokkum beginnen en daarna in grote lijnen de bestaande weg tussen Dokkum en Nijega volgen.

 

Een beperkt deel van de route van de Centrale As gaat door de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Het gaat om een doorsnijding op het smalste punt van het gebied ten zuiden van De Falom. Provinciaal beleid staat aantasting van de EHS niet toe, tenzij er geen reële alternatieven zijn en 'redenen van groot openbaar belang' bestaan. De Raad van State stelt vast dat de doorsnijding het natuurgebied 'significant aantast', omdat bijna vier hectare verloren gaat en zes hectare ecologisch minder goed kan functioneren. Omdat de provincie echter voldoende heeft aangetoond dat de aanleg van de Centrale As als geheel noodzakelijk is, heeft de provincie zich naar het oordeel van de Raad van State terecht op het standpunt gesteld dat er voor deze beperkte doorsnijding 'redenen van groot openbaar belang' zijn. Van strijd met het provinciale beleid is dus geen sprake, aldus de hoogste bestuursrechter. Ook de aantasting van het weidevogelgebied ten noorden van Garyp mochten provinciale staten aanmerken als 'noodzakelijke ruimtelijke ingreep van openbaar belang'. De aantasting van de natuurgebieden wordt voldoende en op tijd gecompenseerd, aldus de hoogste bestuursrechter.

Delen via

Vergelijkbare berichten