Bijna 80 panden ontvangen subsidie voor verduurzaming

Om bij te dragen aan het voortbestaan van verenigingen en stichtingen en daarmee de leefbaarheid van Fryslân, steunt de provincie Fryslân het verduurzamen van gebouwen als dorpshuizen, sportaccommodaties, musea, kerken en ander maatschappelijk vastgoed.

Provinciale Staten besloten dit voorjaar € 5 miljoen beschikbaar te stellen, uit de opbrengsten van Windpark Fryslân, voor het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed. Om dit geld zo snel mogelijk naar de mienskip te brengen maakt de provincie gebruik van het bestaande Iepen Mienskipsfûns. Dit om voor de winter zoveel mogelijk projecten te kunnen laten starten omdat dan de meeste energie wordt verbruikt en er direct gestart kan worden met besparen. Gedeputeerde Leefbaarheid, Klaas Fokkinga (FNP): “Ferieningen, stiftingen en alles dêromhinne binne fan grut belang foar de leefberens fan Fryslân. Dêrom ha wy der foar keazen harren te helpen finansjeel sûn te wurden of te bliuwen, sadat de frijwilligers fan dizze organisaasjes harren wichtige wurk foar Fryslân trochsette kinne.”

Openstelling 1 2023 en beoordeling

Bestuursleden van verenigingen en stichtingen met maatschappelijk vastgoed konden tussen 8 en 25 mei 2023 een subsidieaanvraag doen voor maximaal 70% van hun totale subsidiabele projectkosten bij het uitvoeren van hun verduurzamingsplannen met een maximum van € 35.000 per project. In deze periode zijn er totaal 114  aanvragen ingediend vanuit de mienskip van Fryslân waarvan 77 subsidieaanvragen gehonoreerd zijn met een totaalbedrag van ruim € 2,3 miljoen. De goedgekeurde aanvragen hebben aan het begin van de herfst de middelen tot hun beschikking zodat zij dan kunnen starten met de realisatie van hun verduurzamingsplannen. De beoordeling van de projecten gebeurde door adviescommissieleden van Streekwurk, een installateur, een energieadviseur en een exploitatie expert. Zij beoordeelden de projecten op de waarde van hun pand voor de mienskip aan de hand van de criteria; draagvlak, samenwerking, verduurzaming en exploitatie.

Gedeputeerde Energie, Sietske Poepjes (CDA): “It docht bliken dat dizze subsydzje  yn in grut ferlet foarsjocht. De Fryske frijwilligers stean te springen om harren pannen te ferduorsumjen. It is moai dat wy harren hjirby helpe kinne. In boppeslach foar elkenien, ek foar de Fryske enerzjytransysje.”

IMF-subsidie verduurzaming maatschappelijk vastgoed openstelling 2 2023

Het Iepen Mienskipsfûns verduurzaming maatschappelijk vastgoed gaat nogmaals open van 18 september tot en met 5 oktober 2023 tot 17:00 uur. Wanneer vrijwilligers geholpen willen worden met het doen van een aanvraag kan dat via de adviseurs van het Iepen Mienskipfûns. Kijk voor meer informatie over IMF verduurzaming maatschappelijk vastgoed en het aanvragen van subsidie op www.streekwurk.frl/subsidieregelingen/imf-thematender-verduurzaming-maatschappelijk-vastgoed

Foto: Provincie Fryslân

Vergelijkbare berichten