Definitieve vergunning drinkwaterwinning voor Vitens

In de vergadering van 26 september hebben Gedeputeerde staten het besluit genomen een vergunning te verlenen aan Vitens. Bij de winlocatie in Luxwoude kan 6.500.000 kubieke meter per jaar worden gewonnen.

Uitbreiding van de wincapaciteit in Fryslân is nodig om aan de toenemende vraag naar drinkwater te kunnen blijven voldoen. De grondwaterwinning Luxwoude ligt binnen de ‘aanvullende strategische voorraden’ die zijn opgenomen in de drinkwaterstrategie ‘Wetter foar letter’, in 2021 vastgesteld door provincie Fryslân en Vitens.

Zorgplicht

Provincies hebben zorgplicht voor een duurzame drinkwaterwinning. De provincie is ook bevoegd gezag voor het verlenen van vergunningen bij het oppompen van grondwater voor drinkwaterproductie. Bij de beslissing over een dergelijke aanvraag, weegt de provincie het belang van een duurzame drinkwatervoorziening af tegen het belang van derden die hierdoor nadelig beïnvloed kunnen worden. Op basis van deze afweging is de vergunning voor de onttrekking van grondwater ten behoeve van de drinkwaterproductie verleend aan Vitens.

Van december 2022 tot januari 2023 heeft de ontwerpvergunning ter inzage gelegen. Hierop zijn 29 zienswijzen ingediend. De zienswijzen zijn beantwoord in een reactienota en verwerkt bij het opstellen van de definitieve vergunningsteksten.

Vergelijkbare berichten