Fossielvrij Leeuwarden vereist inzet en samenwerking

De gemeente Leeuwarden stelde vorig jaar een eerste plan van aanpak op. In het plan staan concrete acties om de doelstelling ‘Leeuwarden fossielvrij in 2020’ te bereiken. Vier studenten van de Technische Universiteit Delft onderzochten of de maatregelen in het plan voldoende zijn. ‘Dit is niet het geval’, concludeerden de studenten, ‘maar Leeuwarden is een eind op de goede weg.’

De deelnemers discussieerden in vier groepen over de resultaten, aan de hand van de vier programmalijnen: energie in de gebouwde omgeving, duurzame mobiliteit, zonnestroom en energie uit reststromen en bio-energie. Uit de verschillende discussies kwam naar voren dat het creëren van massa een cruciale factor is. Met 20 voetbalvelden aan zonnepanelen wordt de doelstelling niet gehaald, maar 260 ‘voetbalvelden’ reduceren de net-elektriciteit met de helft, wees het onderzoek van de studenten uit. Een van de deelnemers wees op de mogelijkheden van boerenopstallen met veel meters dak. Het creëren van massa, ook bij kennisdeling, is belangrijk in de samenwerking, benadrukte wethouder Isabelle Diks. ‘Alleen als we met elkaar optrekken, kunnen we de doelstelling halen.’ Een vertegenwoordiger van de NHL meldde dat zij in maart een cursus Duurzame Energievoorziening aanbieden; een prima stap om kennis bij bedrijven te versterken.

‘Als we willen dat er iets verandert moeten we de Friese inwoners enthousiast maken’, betoogde een deelnemer. ‘We kunnen pompen met groengas neerzetten, maar mensen moeten ook in een groene auto gaan rijden.’ Communicatie speelt een belangrijke rol. ‘Friezen moeten weten dat duurzaamheid financieel loont, direct in de eigen portemonnee maar ook omdat het banen en economische voorspoed voor de regio oplevert. Maar ook dat groen sexy is.’  De studenten hebben een programma ontwikkeld, een ‘effectentool’ waarmee de effecten van verschillende maatregelen te berekenen zijn en inzichtelijk worden gemaakt.

De bijeenkomst was een vervolg op de Leeuwarder Klimaattop van afgelopen november, waar 33 organisaties een samenwerkingsovereenkomst ondertekenden om de doelstelling ‘Leeuwarden fossielvrij in 2020’ te bereiken. De bijeenkomst van 26 januari werd bezocht door 50 vertegenwoordigers van Friese bedrijven en instellingen en was bedoeld als een ontmoetingsmoment voor kennisoverdracht en discussie. Door met elkaar in gesprek te gaan ontstaan nieuwe initiatieven en kan het plan van aanpak, met behulp van de ‘effectentool’, worden aangescherpt.

Delen via

Vergelijkbare berichten