Friese Milieu Federatie pleit voor uitstel besluit Centrale As

De FMF sprak ook namens negen andere organisaties, die in totaal meer dan 60.000 Friese burgers vertegenwoordigen. Deze partijen hebben het Groene Alternatief voor de nieuwe verbinding ontwikkeld. Deze oplossing gaat zoveel mogelijk over de bestaande wegen en voorkomt doorsnijding en versnippering van het nationale landschap.
 
Volgens de FMF is de situatie van nu niet te vergelijken met de situatie waarin jaren geleden de keuze voor de Centrale As werd gemaakt. Drie ontwikkelingen zijn daarbij cruciaal:

de bevolkingsontwikkeling is veel minder hard gegaan dan indertijd werd becijferd. Iedereen is er nu wel van doordrongen dat de krimp van de bevolking zich doorzet. Dit heeft effecten op de werkgelegenheid en voorzieningen. Daardoor zal het verkeer afnemen;

de economische crisis noopt gemeenten en provincie tot bezuinigingen. Een goedkopere oplossing voor de Centrale As draagt bij aan minder pijnlijke keuzes op andere maatschappelijke terreinen;

het verkeer groeit minder hard dan was voorspeld. De vergrijzing van de bevolking leidt er bijvoorbeeld toe dat het in de spitst rustiger wordt. Daarmee is in de plannen tot nu toe geen rekening gehouden.
 
De FMF vindt dat deze ontwikkelingen aanleiding geven tot een herbezinning op het inpassingsplan Centrale As. Het inpassingsplan is het eerste en centrale provinciale besluit dat burgers bindt en waartegen beroep mogelijk is. Cruciaal is dat er een oplossing komt die recht doet aan de huidige tijd met nieuwe ontwikkelingen in de regio, die recht doet aan het nationale landschap de Noordelijke Friese Wouden en die recht doet aan het duurzame, ruimtelijke en landschappelijke beeld van Fryslân als geheel.

Delen via

Vergelijkbare berichten