Gedeputeerde De Vries neemt beleidsplan Afûk in ontvangst

De Afûk streeft er ook de komende jaren naar de Friese taal dichtbij de mensen te brengen.

“Yn de ôfrûne jierren hat dúdlik bliken dien hoe libbenskrêftich dy missy is. De nijste kommunikaasjemiddels meitsje it boppedat mooglik om op elk momint fan de dei mei elkenien kontakt te hawwen, “ licht Koen Eekma toe. “Taal tichtby de minsken bringe betsjut ek dat wy beide aspekten fan de taal brûke moatte. By it  learen fan de taal giet it net allinnich mar om de feardichheden ferstean, lêzen, prate en skriuwe, mar ek om it belibjen fan de taal yn muzyk, toaniel, ferhalen en poëzy. En om it perspektyf noch wat breder te lûken: de ferbining fan de taal yn de sosjale kontekst, it lânskip en de skiednis, as wichtige aspekten fan de Fryske identiteit.” 

De Afûk wil zijn missie verder realiseren aan de hand van twee speerpunten: taalpromotie en taaloverdracht. Eekma daarover: “Foar taalpromoasje en taaloerdracht meitsje wy gebrûk fan safolle mooglik ‘âlde’ en ‘nije’ media: sawol boeken en tydskriften as ynternet, apps en sosjale media. Wy wolle de nijste media ek brûke om it imago fan it Frysk as eigentiidske taal te fersterkjen. “

De komende jaren wil de Afûk (nog) meer verbindingen leggen tussen taal, cultuur en toerisme. Eekma: “Wy antisipearje dêrop troch it inisjearjen fan aktiviteiten op dat mêd, lykas de Kampanje Gastfrij Frysk en de meiwurking oan Fryslân Ferbynt en Kulturele Haadstêd. Ek de plannen foar in toeristyske trekpleister as in Taalekspo op it Aldehoustertsjerkhôf passe yn dat ferbân.” In samenwerking met Fries Historisch- en Letterkundig centrum Tresoar heeft de Afûk een inhoudelijk concept ontwikkeld met als titel ‘Lân fan Taal’. Doel is om met de provincie Fryslân en de gemeente Leeuwarden een centrum te realiseren dat het (roots)toerisme in Fryslân stimuleert en tegelijkertijd ook een centrale rol kan spelen in de plannen voor Kulturele Haadstêd 2018.

Delen via

Vergelijkbare berichten