Investeerders lopen warm voor JR Shipping Obligaties

Aanleiding om voor de tweede keer bedrijfsobligaties uit te geven, is de nieuwe fase die de Nederlandse rederijorganisatie is ingegaan, na een succesvolle financiële herstructurering van een groot deel van haar vloot per eind 2012. In deze nieuwe fase staat de diversificatiekoers van de rederij centraal, die rust op vier pijlers: verdere versterking van de positie op de containerfeeder markt, uitbreiding van activiteiten op de markt voor multipurpose schepen, marktaandeel verwerven via scheepsmanagement services voor derden en maritieme dienstverlening ten behoeve van offshore windmolenparken. Het extra kapitaal dat de rederij met de uitgifte van JR Shipping Obligaties gaat inwerven (één tot twee miljoen euro) zal worden aangewend om concrete ondernemingsdoelen te realiseren, die in het verlengde liggen van deze diversificatiekoers. Te denken valt aan marktonderzoek, investering in samenwerkingsverbanden, ondersteuning van herstructureringsprogramma’s in opdracht van derden, waaronder bankinstellingen, en deelname in zogeheten Opportunity Investments die betrekking hebben op schepen die als gevolg van de crisis tegen extreem lage prijzen op de tweedehands markt worden aangeboden.

 

Vaste jaarrente van 8%

JR Shipping Obligaties worden uitgegeven in coupures van € 10.000,-, het minimum bedrag van waaraf deelname mogelijk is. Het belangrijkste kenmerk dat veel investeerders over de streep zal halen, is de hoge rente die JR Shipping Obligaties bieden: 8% per jaar. Bedrijfsobligaties met eenzelfde rentepercentage die de rederij in 2011 uitgaf, waren in dat jaar binnen drie weken ‘uitverkocht’. Voor de nu uit te geven JR Shipping Obligaties, die een looptijd zullen kennen van maximaal zeven jaar, wordt een vergelijkbaar voorspoedig verloop verwacht. Buiten de belangstelling vanuit de eigen vaste kring van investeerders, verwacht de rederijgroep deze keer ook veel nieuwe beleggers aan te trekken.

 

Investeren in bewezen ondernemerschap

Het devies dat JR Shipping bij de uitgifte van de nieuwe JR Shipping Obligaties is: investeren in bewezen ondernemerschap loont! De bewijsvoering ligt in de stabiele situatie die de rederij eind 2012 na vier jaar intensief crisisbeleid heeft weten te bereiken. Door samen met investeerders en de financierende bank via onconventionele wegen een nieuwe stabiele financiële basis te leggen onder een groot deel van haar vloot, is de rederij erin geslaagd cruciale continuïteitsvoorwaarden in te vullen voor de exploitatie van de vloot, het rederijbedrijf zelf en niet op de laatste plaats haar investeerders. Het crisisbeleid van JR Shipping is er consistent op gericht geweest verlies van geïnvesteerd vermogen te beperken. Gegeven de extreme crisisomstandigheden die de scheepvaartindustrie ongewoon zwaar hebben getroffen, is het niet gelukt om alle schepen in de vaart te houden. Voor de meeste schepen klonk eind 2012 echter het sein ‘brand meester’.

 

Stand van zaken

De rederij is 2013 ingegaan met 16 actief geëxploiteerde containerfeeder schepen en 5 multipurpose schepen, waarvan twee in eigendom en drie in opdracht van derden. Daarnaast geeft de rederijgroep uitvoering aan het technisch scheepsmanagement van de Clipper Stad Amsterdam, in opdracht van de gelijknamige rederij die de bijzondere driemaster namens uitzendorganisatie Randstad en de gemeente Amsterdam exploiteert. Tot slot is de rederijgroep mede verantwoordelijk voor twee geavanceerde service catamarans die eind 2012 in de vaart zijn gebracht door SeaZip Offshore Service BV, een zusterorganisatie die zich specialiseert in accommodatie- en serviceschepen voor offshore windmolenparken. Beide catamarans doen intussen dienst bij een vooraanstaande Duitse ontwikkelaar/eigenaar van windmolenparken op de Noordzee.

 

Onaangetast vertrouwen

Sinds 2000 geeft JR Shipping in eigen beheer vorm aan financieringsprojecten (scheepsfondsen) die een belangrijke basis vormen voor vlootuitbreiding. Deze projecten (scheeps-CV’s en scheepsmaatschappen) hebben altijd kunnen rekenen op de belangstelling van zowel particuliere als zakelijke investeerders. De rederijgroep telde per eind 2012 ruim 3.500 vaste investeerders/

vennootrelaties met belangen in één of meerdere schepen en in eerder uitgegeven JR Shipping Obligaties. Samen brachten ze tot begin 2012 meer dan € 209 miljoen aan eigen vermogen in als bijdrage aan een totaal geïnvesteerd vermogen van € 552 miljoen. Tot het uitbreken van de crisis, eind 2008, kenden deelnemingen in scheepsfondsen een uitstekend rendementsverloop. Projecten die voor 2008 werden afgesloten, leverden zelfs meer winst op dan in de officiële prognoses werd aangenomen. Sinds het uitbreken van de crisis zien beleggers hun geïnvesteerde vermogen afkalven en soms zelf verloren gaan. Opvallend is dat investeerders hun vertrouwen in de rederij en het gevoerde beleid desondanks hebben behouden, zoals blijkt uit eerdere, gezamenlijk gerealiseerde overbruggingsmaatregelen en de huidige belangstelling voor JR Shipping Obligaties.

 

Prospectus JR Shipping Obligaties

Sinds 2007 worden scheepsinvesteringsprojecten en emissies voor de rederijgroep en voor derden uitgevoerd door dochtermaatschappij JR Ship Investments. Ook de uitgifte van JR Shipping Obligaties valt onder de verantwoordelijkheid van deze specialist in emissies en fondsbeheer. Het prospectus dat de uitgifte van JR Shipping Obligaties begeleidt, valt niet onder toezicht van de AFM, maar is wel in de geest van de AFM-richtlijnen opgesteld. In het prospectus staan alle achtergronden en kenmerken uitgebreid toegelicht, maar uiteraard ook de risico’s van deelname, die, gezien de hoge rente van 8%, mild te noemen zijn. Vaste relaties hebben het prospectus via de post toegezonden gekregen. Het prospectus is binnenkort ook te downloaden van www.jrshipinvestments.nl.

 

Delen via

Vergelijkbare berichten