Miljoenen voor watertechnologie; ook goed nieuws voor Friesland: Keihard aan de slag voor waterbeschikbaarheid

Voor de goede orde: er is dus een reservering gemaakt. De komende maanden zal duidelijker worden of, hoe en waar het geld daadwerkelijk besteed zal worden. De kans lijkt echter groot dat er een aanzienlijke economische spin-off voor de Friese regio van mag worden verwacht.

Maar eerst heel kort de kern van het Groeiplan Watertechnologie: dat is krachten in Nederland bundelen om voldoende schoon water te behouden voor consumenten, bedrijven, landbouw en natuur. Het plan omvat het gehele ecosysteem: van onderzoek, ontwikkeling en implementatie tot nationale en internationale valorisatie. De komende tijd worden overigens de gevraagde aanpassingen en onderbouwing geleverd om te komen tot een definitieve toekenning die eind dit jaar wordt verwacht.

Samen aan de tekentafel

Partijen als KWR, Stowa, Waterschap Vechtstromen, TKI Watertechnologie, en Royal HaskoningDHV zijn betrokken en hebben een actieve rol. Dat geldt ook voor Wetsus, het CEW, Centre of Expertise Water Technology en Water Alliance, alle drie gevestigd op WaterCampus Leeuwarden. Die brede samenwerking is uniek, aldus Jantienne van der Meij, directeur van het Topconsortium voor Kennis en Innovatie (TKI) Watertechnologie. “In Nederland is de watersector van oudsher verdeeld over vele partijen. Drinkwaterbedrijven, bedrijven, onderzoeksinstellingen en overheden kunnen nog beter samenwerken. Als we de toenemende droogte en watervervuiling serieus willen aanpakken, dan moeten we integrale oplossingen gaan ontwikkelen. Door samen in een vroeg stadium aan de tekentafel plaats te nemen, komen we tot een duurzame, circulaire en dus toekomstbestendige waterbeschikbaarheid, en waar de sector via export ook nog eens een goede boterham mee kan verdienen.”

De urgentie om met zo’n indrukwekkend samenwerkingsverband aan de slag te gaan is dan ook groot, aldus Van der Meij. “Als gevolg van klimaatverandering, een toenemende watervraag en vervuiling is er steeds vaker sprake van watertekorten. Voor industriële bedrijven dreigen tekorten aan (koel)water, agrariërs hebben te maken met verdroging van de bodem of verzilting van het grondwater. Ook de natuur heeft steeds meer te lijden onder het dalende waterpeil.”

Het Groeiplan Watertechnologie bevat voor al die problemen zowel grote als kleinschalige oplossingen. Denk hierbij aan efficiënt gebruik van water bij productieprocessen, aan het vroegtijdig opsporen van lekkage in pijpleidingen, of terugwinning van reststoffen, energie en water. Belangrijk is ook de relevantie voor en goede afstemming met andere sectoren, zoals de land- en tuinbouw-, voedsel-, gezondheids- en energiesector. Hein Molenkamp, directeur Water Alliance, legt uit dat juist die overkoepelende aanpak van belang is. “Water is van levensbelang, voor iedereen. Een tekort eraan grijpt in op alle sectoren. Het is daarom fantastisch dat dit nu zo overkoepelend wordt bekeken. Niet alleen om het probleem sneller op te lossen, maar ook om sterker te staan bij het internationaal vermarkten van alle kennis en kunde die we hebben met onze kennisinstellingen en bedrijven.”

Van kennis naar kassa

Er lonken dus exportmogelijkheden, zo stelt Molenkamp. Dat onderschrijft ook Van der Meij: “Overheid, kennisinstellingen én bedrijfsleven hebben goud in handen wanneer ze structureel blijven samenwerken. De WaterCampus Leeuwarden is daar een goed voorbeeld van. Dit ambitieuze Groeiplan Watertechnologie gaat ook oplossingen creëren voor uitdagingen waar andere landen mee worstelen. Daarmee is het een belangrijke stimulans voor de economische groei en exportkansen van Nederland. Het creëert extra werkgelegenheid, stelt het vestigingsklimaat voor bedrijven veilig en biedt kansen aan de exportgerichte Nederlandse watertechnologiesector. De betrokkenheid van marktpartijen in de brede coalitie borgt de doorstroming van kennis naar kunde naar kassa.”
Molenkamp: “Kijk, en dat is weer goed voor het Noorden en voor Friesland in het bijzonder. Omdat hier met de WaterCampus al een prachtige infrastructuur ligt zal internationale expansie van kennis ook tot groeiende economische dynamiek voor deze regio leiden. De regio kent ook vele toeleverende bedrijven die meeprofiteren van deze groei”.

Vergelijkbare berichten