Rekenkamer positief over Harlinger haven

Uit het onderzoek blijkt dat de CV/BV constructie een goede keus is geweest voor een grote, risicovolle en kapitaalintensieve ontwikkeling. Voor wat betreft het verkrijgen van subsidies en verwerven van kopers is de organisatie succesvol gebleken. De externe partij heeft voor een flinke financiële hefboom gezorgd. Ten aanzien van zeggenschap en transparantie kent deze vorm zijn beperkingen; de vennootschappen hebben een ruim mandaat, hetgeen ten koste gaat van de gemeentelijke invloed. Vraagtekens kunnen geplaatst bij de meerwaarde van de deelname van de drie andere Westergo gemeenten

Rol van de raad

Ook de kaderstellende en controlerende rol van de gemeenteraad is onderzocht.   De gemeenteraad heeft het besluitvormingsproces correct doorlopen en heeft steeds kennis kunnen nemen van de belangrijkste informatie, zo blijkt uit het onderzoek Echter na 2001 heeft de ontwikkeling van de Ontwikkelingsmaatschappij zich  goeddeels aan het blikveld van de raad onttrokken. Het college van B&W had de raad beter moeten informeren. Anderzijds had de raad had ook zelf het initiatief  kunnen nemen om betrokken te blijven. De bijzondere positie die de gemeente Harlingen innam als enig houder van een zogenaamde B-aandeel (een aandeel met meer bevoegdheden) is niet benut.

Aanbevelingen

In aansluiting op de bovengenoemde bevindingen van het onderzoek heeft de rekenkamercommissie een reeks aanbevelingen gedaan over de constructie zelf en de rol van de raad. Daarnaast zijn enkele aanbevelingen met een financieel karakter gedaan, zoals het benutten van de mogelijkheid om ingezette subsidies mee te laten delen in een latere winstuitkering en het bestaan van een financiële reserve voor de  uitbreiding van de industriehaven te heroverwegen.

Delen via

Vergelijkbare berichten