Corona in de bouw: waar kunt u in tijden van crisis op bouwen?

Ook de bouwsector wordt ernstig getroffen door de coronacrisis. Personeel is ziek, werkzaamheden kunnen niet volgens afspraak worden uitgevoerd, opdrachten lopen terug of worden gecanceld en er ontstaat vertraging in de bouwtijd. Daarentegen lopen de vaste lasten gewoon door en worden de bouwkosten hoger. Wie draagt op de bouwplaats de gevolgen hiervan? De aannemer of de opdrachtgever?

 

Om uw juridische positie te kunnen bepalen, is allereerst van belang wat partijen zijn overeengekomen. Daarbij is de aannemingsovereenkomst leidend en zullen veelal algemene voorwaarden van toepassing zijn. Indien dit niet het geval is, dient teruggegrepen te worden op wettelijke bepalingen.

 

Opschorting van betaling

De coronacrisis vormt veelal geen juridisch houdbare reden om een betalingsverplichting op te schorten, indien het geleverde werk dat tegenover die betaling staat is uitgevoerd. Overeengekomen betalingstermijnen dienen dan ook nagekomen te worden. Een opschorting van de betalingsverplichting levert dan ook in het algemeen een tekortkoming van de opdrachtgever op.

 

Overmacht

Bouwondernemers worden momenteel geconfronteerd met opdrachtgevers die de verstrekte opdrachten “intrekken”. Het intrekken van een opdracht onder het mom van “corona”, wordt door rechters echter terughoudend toegestaan. Dit is slechts mogelijk indien er sprake is van overmacht, dan wel van onvoorziene omstandigheden.

 

Er is sprake van overmacht indien een tekortkoming niet aan de partij die tekortschiet kan worden toegerekend. Of dit het geval is, zal getoetst moeten worden aan de inhoud van de tussen partijen geldende overeenkomst. In veelgebruikte standaardvoorwaarden, zoals UAV 2012, UAV-GC 2005 en AVA 2013, zijn regelingen opgenomen die zien op overmacht en onvoorziene omstandigheden, waar de aannemer haar voordeel mee kan doen.

 

Als in de algemene voorwaarden niet met zoveel woorden een pandemie staat omschreven, zal een beroep op overmacht beoordeeld worden naar de concrete omstandigheden van het geval. De coronacrisis en de daarmee gepaard gaande maatregelen vanuit de overheid, zullen doorgaans als dergelijke onvoorziene omstandigheden of overmacht hebben te gelden.

 

Vertraging en bouwtijdverlenging

Als het werk in verband met de voorgeschreven veiligheidsmaatregelen, ziekte op de werkvloer, dan wel uitgestelde leveranties, niet of niet tijdig kan worden uitgevoerd, is het zaak dat u als aannemer nagaat of u recht heeft op bouwtijdverlenging.

 

In de veelgebruikte algemene voorwaarden zijn specifieke bepalingen ten gunste van de aannemer opgenomen, waarbij termijnoverschrijding en de daarmee samenhangende boete niet aan de aannemer toe te rekenen valt. Van belang is wel dat de aannemer tijdig en schriftelijk aangeeft waarom en hoeveel bouwtijdverlenging nodig is.

 

Kostenverhogende omstandigheden

Crisiswetgeving en noodmaatregelen die invloed hebben op de uitvoering van het werk door de aannemer, zijn over het algemeen aan te merken als kostenverhogende omstandigheden, welke kunnen leiden tot een bijbetaling door de opdrachtgever.

 

Advies

Hoewel de bouwrechtregelgeving en bouwcontracten aanknopingspunten bieden voor de hiervoor aangehaalde onderwerpen, bevatten dezen geen specifieke bepalingen voor de “Corona-problematiek”. Om uw rechtspositie te kunnen duiden is een uitleg van bestaande regelgeving en de toepassing daarvan op de specifieke problemen waar u tegenaan loopt, van groot belang. Brouwer Advocatuur kan u daarbij als bouwrechtspecialist helpen.

 

Houd echter tijdens het bouwproces rekening met elkaars belangen, zodat schade als gevolg van de coronacrisis zoveel mogelijk wordt beperkt en het opgedragen werk zo spoedig mogelijk gereed zal zijn. Zorg bij een nieuwe opdracht dat in de contractstukken rekening wordt gehouden met de coronacrisis. Voor een advies op maat kunt u contact opnemen met Brouwer Advocatuur.

 

Mr. Jacqueline Brouwer van Brouwer Advocatuur is gevestigd in Bolsward. 

Delen via

Jacqueline Brouwer

Brouwer Advocatuur

Advocaat
Mr. Jacqueline Brouwer van Brouwer Advocatuur, werkt vanuit een fraai hoekpand in de binnenstad van Bolsward. Zij staat ondernemers bij op allerlei juridische gebieden. Voor vragen aan Jacqueline  kunt u contact zoeken via 0515-209001 of mail Jacqueline. De colums van Jacqueline worden ieder kwartaal gepubliceerd in OF magazine en via haar eigen Specialisten pagina.