Privacy op de werkvloer: de do’s en dont’s

Privacy speelt een belangrijke rol in onze samenleving. Zo ook in de relatie tussen werkgever en werknemer. Welke rechten hebben werknemers? En: hoe zit het met de rechten van werkgevers?

Privacy op de werkvloer

Privacy op de werkvloer is een complex onderwerp. In de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) en de grondwet is de bescherming van persoonsgegevens geregeld. Uit de rechtspraak blijkt dat het lastig is om aan te geven wanneer er sprake is van privacy schending in een werk gerelateerde relatie. Hierbij moet een afweging gemaakt worden tussen de belangen van werkgever en werknemer.

Privacy schending door de werkgever

Een werkgever moet zich als goed werkgever gedragen conform artikel 7:611 BW. Hieruit blijkt dat de werkgever ook moet waken voor de privacy van werknemers. Privacy op de werkvloer in relatie tot de gebruikte bedrijfsmiddelen is als volgt geregeld;

  • Monitoren van computer- en internetgebruik

Ik adviseer u om een internetreglement op te stellen. Hierin kunt u voorwaarden stellen aan het gebruik van e-mail en internet en vastleggen voor welk belang en met welke reden het computer- en internetgebruik gecontroleerd wordt.

Een werkgever mag het computer- en internetgebruik controleren van zijn werknemer, mits er sprake is van een legitiem doel. U kunt daarbij denken aan een vermoeden van schending van de bedrijfsbelangen die schade kunnen toebrengen aan de onderneming. In eerste instantie moet het monitoren van computer- en internetgebruik anoniem gebeuren. Als de werkgever op basis hiervan wangedrag vermoed, dan mag de werkgever uitzoeken welke werknemer hier verantwoordelijk voor is.

  • Monitoren van telefoongebruik

Een werkgever mag onder voorwaarden de zakelijke mobiele telefoon van de werknemer controleren op privégebruik. Ook hierbij geldt dat het noodzakelijk is om vooraf een reglement op te stellen, waarin staat in hoeverre een werknemer gebruik mag maken van de zakelijke mobiele telefoon voor privé gebruik. Daarbij moet in het reglement bekend zijn op welke manier en in welke gevallen de werkgever bevoegd is om te controleren.

  • Camera’s op de werkvloer

Een werkgever mag camera’s op de werkvloer plaatsen, als daar een legitiem doel voor is. Hiervan is sprake, als er aanwijzingen zijn dat er onrechtmatige handelingen worden verricht door de werknemer, zoals een vermoeden van diefstal, fraude of bedrijfsspionage. Als een werkgever zonder duidelijke reden een camera plaatst op de werkvloer, is sprake van een privacy schending.

Privacy schending door de werknemer

Hoe zit het nu precies in de omgekeerde situatie? Wat nu, als een werknemer gaat rondneuzen in privéberichten op de telefoon of computer van de werkgever? Er kan sprake zijn van schending van de geheimhoudingsplicht of schending van de privacy van de werkgever. Aangezien dit een strafbaar feit betreft, is het mogelijk om daarvan aangifte te doen bij de politie. Ook kan sprake zijn van een dringende reden voor ontslag. Daarnaast adviseer ik om in de arbeidsovereenkomst een geheimhoudingsverklaring op te nemen met een bepaling over de inbreuk door de werknemer op persoonlijke levenssfeer van de werkgever. Mocht er dan sprake zijn van inbreuk op de privacy van de werkgever, dan kan een beroep op die bepaling worden gedaan.

In privacykwesties is een specialistische aanpak vereist. Mr. Jacqueline Brouwer is u graag van dienst bij het adviseren over uw rechten en plichten.

Delen via

Jacqueline Brouwer

Brouwer Advocatuur

Advocaat
Mr. Jacqueline Brouwer van Brouwer Advocatuur, werkt vanuit een fraai hoekpand in de binnenstad van Bolsward. Zij staat ondernemers bij op allerlei juridische gebieden. Voor vragen aan Jacqueline  kunt u contact zoeken via 0515-209001 of mail Jacqueline. De colums van Jacqueline worden ieder kwartaal gepubliceerd in OF magazine en via haar eigen Specialisten pagina.