Regresrecht werkgever bij arbeidsongeschikte werknemer

Wanneer werknemer betrokken is geraakt bij een ongeval dat door een ander is veroorzaakt en waarbij de werknemer (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt raakt, heeft dit in eerste instantie vooral een enorme impact op de werknemer zelf. Daarnaast kan voor u als werkgever ook gevolgen hebben.

Door het wegvallen van de werknemer worden bedrijfsprocessen vaak verstoord. Er moeten vervangende arbeidskrachten worden ingeschakeld en het loon van de arbeidsongeschikte werknemer moet worden doorbetaald. Verder heeft de werkgever ook de verplichting de werknemer te re-integreren. Ook kan de werkgever te maken krijgen met de financiële gevolgen van het feit dat hij eigen risicodrager is voor de Ziektewet of de WGA. Dit brengt in de regel hoge kosten voor de werkgever met zich mee.

Veel werkgevers weten helaas nog niet dat er mogelijkheden zijn om deze kosten (deels) vergoed te krijgen.

Het regresrecht op de aansprakelijke derde partij

Als de arbeidsongeschiktheid van de werknemer is veroorzaakt door een derde, dan heeft de werkgever een regresrecht op de aansprakelijke derde partij. Dit houdt in dat de werkgever bepaalde kosten kan verhalen op de aansprakelijke derde partij.

Dit regresrecht is echter niet onbeperkt. Er geldt een beperking in het verhaalsrecht van de werkgever. Verhaal van gemaakte kosten is namelijk alleen mogelijk als er sprake is van onrechtmatig handelen van de derde partij. Het verweer dat die derde jegens de arbeidsongeschikte werknemer kan voeren (bijvoorbeeld eigen schuld of mede-schuld) kan die derde ook richting diens werkgever voeren.

De kosten die voor regresrecht in aanmerking komen

Er is een aantal kostenposten dat voor regresrecht in aanmerking komen.

Allereerst zijn dat de loonkosten die de werkgever op grond van de wet of arbeidsovereenkomst aan de zieke werknemer moet doorbetalen: het regresrecht is daarbij beperkt tot het nettoloon. De belasting en sociale premies die op het doorbetaalde loon moet worden inhouden vallen niet onder het regresrecht. Ook kunnen de re-integratiekosten die de werkgever moet maken ter nakoming van zijn wettelijke re-integratie verplichtingen opgevoerd worden.


Daarbij kunnen de advocaatkosten die uw als werkgever in redelijkheid heeft moeten maken voor het loonregres in beginsel verhaald worden op de aansprakelijke derde.

Voorwaarden

Om met succes een beroep te kunnen doen op het regresrecht, moet voldaan zijn aan de volgende voorwaarden:

  • de schade moet aantoonbaar zijn toegebracht door de derde en een direct gevolg zijn van de actie van de derde partij;
  • het maakt daarbij niet uit of het voorval onder of buiten werktijd is gebeurd;
  • de veroorzaker moet daadwerkelijk schuld hebben aan de oorzaak van de schade. Er moet een causaal verband bestaan tussen het ongeluk en de loonschade;
  • er dient binnen vijf jaar vanaf de eerste dag van de uitval van de werknemer een beroep te worden gedaan op het regresrecht;

In veel regreszaken is een specialistische aanpak vereist. Brouwer Advocatuur is u graag van dienst bij het verhaal van de loonschade en re-integratiekosten op de aansprakelijke partij. Zij kan daarbij voor uw werknemer ook een rol vervullen bij het verhalen van diens schade.

Delen via

Jacqueline Brouwer

Brouwer Advocatuur

Advocaat
Mr. Jacqueline Brouwer van Brouwer Advocatuur, werkt vanuit een fraai hoekpand in de binnenstad van Bolsward. Zij staat ondernemers bij op allerlei juridische gebieden. Voor vragen aan Jacqueline  kunt u contact zoeken via 0515-209001 of mail Jacqueline. De colums van Jacqueline worden ieder kwartaal gepubliceerd in OF magazine en via haar eigen Specialisten pagina.