Reikwijdte zorgplicht werkgever voor de veiligheid van werknemers, zzp’ers en uitzendkrachten

De werkgever is wettelijk verplicht om de veiligheid van de werknemers optimaal te waarborgen. Dit is de zogeheten zorgplicht: hij moet zorgen voor de veiligheid van de werkomgeving van de werknemer. De werkgever moet dan ook maatregelen nemen die redelijkerwijs nodig zijn om te voorkomen dat de werknemer bij de uitoefening van zijn werk schade lijdt.

 

Als de werkgever hierin tekortschiet en het misgaat,  is de werkgever aansprakelijk voor de schade die de medewerker bij de uitoefening van de werkzaamheden lijdt.

 

Wat nu, als niet een werknemer, maar een uitzendkracht of zzp’er onder toezicht van de werkgever/inlener een dergelijk ongeval krijgt? Wie betaalt in dat geval de schadevergoeding?

 

Op grond van artikel 7:658 lid 4 BW is in die situaties niet alleen de formele werkgever, het uitzendbureau, aansprakelijk jegens het slachtoffer, maar daarnaast ook de inlener. De wet schrijft niet voor wie de aansprakelijkheid vervolgens moet dragen, de een, de ander of ieder voor een deel. 

 

In de praktijk is het vaak de inlener die voornamelijk zicht heeft op de werkomstandigheden en de veiligheid. Op hem rust dan ook een ruime zorgplicht. Het is dan ook logisch dat de medewerker niet alleen het uitzendbureau maar ook de inlener kan aanspreken bij een bedrijfsongeval.

 

Het slachtoffer zal dan ook beide partijen, het uitzendbureau en de inlener, aansprakelijk te stellen. Zij zijn vervolgens hoofdelijk gebonden tot vergoeding van de schade. Dit biedt het slachtoffer extra zekerheden met betrekking tot de uiteindelijke betaling van de schadeclaim.

 

Sta sterk in uw schoenen

Geconcludeerd dient dan ook te worden dat zowel formele werkgevers, als inleners sterk in de schoenen moeten staan bij ongevallen waarbij werknemers letselschade oplopen. Brouwer Advocatuur raadt u aan aantoonbaar zorg te dragen voor adequate veiligheidsmaatregelen, die regelmatig onder de aandacht van de werknemers worden gebracht en waarbij streng toezicht wordt gehouden op het naleven van de regels. 

Weet bovendien, dat in de overeenkomst tussen uitzendbureau en inlener dergelijke situaties vaak vooraf kunnen worden geregeld. Wij adviseren u dan ook contractueel te bepalen dat de inlener het uitzendbureau vrijwaart (gedeeltelijk of geheel) voor aansprakelijkheid bij een arbeidsongeval als gevolg van de tewerkstelling bij de inlener. Voor de medewerker maakt zo’n vrijwaringsclausule overigens weinig uit: het gaat om een afspraak tussen het uitzendbureau en de inlenende onderneming. Het uitzendbureau moet dan maar op haar beurt opnieuw de inlener aanspreken.

Mr. Jacqueline Brouwer van Brouwer Advocatuur is gevestigd in Bolsward.

Delen via

Jacqueline Brouwer

Brouwer Advocatuur

Advocaat
Mr. Jacqueline Brouwer van Brouwer Advocatuur, werkt vanuit een fraai hoekpand in de binnenstad van Bolsward. Zij staat ondernemers bij op allerlei juridische gebieden. Voor vragen aan Jacqueline  kunt u contact zoeken via 0515-209001 of mail Jacqueline. De colums van Jacqueline worden ieder kwartaal gepubliceerd in OF magazine en via haar eigen Specialisten pagina.