Zelfstandig ondernemer met letselschade, wat nu?

Voor ieder slachtoffer is een letselschade ingrijpend. Maar dit geldt des te meer voor een zelfstandig ondernemer of zzp’er.

 

Zo krijgt een slachtoffer dat in loondienst werkt nog twee jaar het salaris – gedeeltelijk – doorbetaald, maar stopt het inkomen van een zelfstandig ondernemer als deze door het voorval niet meer kan werken.

 

Indien de ondernemer tijdelijk of volledig arbeidsongeschikt raakt als gevolg van bijvoorbeeld een verkeersongeval of een medische fout, dan lijdt deze direct schade. De ondernemer kan immers zijn werk niet meer uitvoeren. Daarnaast zal de omzet minder zijn en moet er extra personeel ingeschakeld worden om uw onderneming in de running te houden. Dit gaat ten koste van de winst van de onderneming en dus van het inkomen van de ondernemer.

 

De continuïteit van uw onderneming kan daardoor mogelijk in het gedrang komen. Het is dan ook zaak om zo spoedig mogelijk na het incident een deskundige in te schakelen, zodat de schade verhaald kan worden en de continuïteit van uw onderneming geborgd blijft.

 

Begroting van de inkomensschade van een zelfstandig ondernemer

De belangrijkste schadepost voor een zelfstandig ondernemer is het verlies aan inkomen. Ook al heeft u bijvoorbeeld een arbeidsongeschiktheidsverzekering, dan lijdt u in veel gevallen toch schade. Bijvoorbeeld, omdat er sprake is van een wachttijd of slechts een gedeeltelijke vergoeding van uw inkomsten.

De letselschade bij een zelfstandig ondernemer is lastiger te begroten dan bij een slachtoffer in loondienst. Zo kan bij de ondernemer niet worden teruggevallen op een loonstrook en een redelijk voorspelbaar inkomen.

 

Om de schade te kunnen begroten moet een analyse worden gemaakt van de winst- en verliesrekening van de ondernemer. Daaruit kan opgemaakt worden wat het bruto-inkomen van de ondernemer was voor het ongeval. De gederfde inkomsten van een zelfstandig ondernemer kunnen inzichtelijk gemaakt worden door een vergelijking te maken tussen het inkomen in de hypothetische situatie zonder ongeval, en het feitelijke inkomen na het ongeval.  Daarbij wordt gekeken naar het salaris en het pensioen van de ondernemer, maar wordt ook rekening gehouden met een financieel voordeel uit het bezit van aandelen. Van belang is eveneens, dat gekeken wordt naar de bedrijfseconomische ontwikkelingen van de onderneming.

 

Bij een ondernemer die al een aantal jaren onderneemt, kunnen deze cijfers iets zeggen over het inkomen zonder ongeval. Dit wordt moeilijker als de ondernemer recent gestart is met de onderneming.

 

Bedrijfseconomische analyse

Bij de berekening van letselschade van een zelfstandig ondernemer is vaak nog een nader onderzoek naar het verlies aan arbeidsvermogen nodig. Een bedrijfseconoom kan ingeschakeld worden om een bedrijfseconomische analyse uit te voeren. Die kan iets zeggen over de winstgevendheid van uw onderneming voor ongeval. Maar ook over de markt waarin de ondernemer onderneemt. Is deze markt sinds het ongeval gekrompen of juist gegroeid? Hiervoor kan gekeken worden naar de cijfers van het CBS en de branchestatistieken zoals die door diverse (branche)organisaties worden gepubliceerd.

 

Overige letselschade

Naast uw schade door het verlies aan inkomen, kunnen er nog andere materiële schadeposten zijn, zoals kosten voor huishoudelijke hulp, omdat u de taken in het huishouden niet meer (volledig) kunt uitvoeren, kosten voor het klussen in en om het huis (zelfwerkzaamheid), reiskosten en medische kosten. De advocaatkosten en andere kosten die u maakt ter vaststelling van de aansprakelijkheid en de schade komen eveneens voor rekening van de aansprakelijke partij. Tenslotte heeft u recht op een vergoeding van de pijn en het verdriet dat u lijdt, het zogenaamde smartengeld.

 

Bij de letselschade van een ondernemer komt dus het nodige kijken. Reden waarom het voor ondernemers met letselschade belangrijk is om zich te laten bijstaan door een ervaren letselschadeadvocaat. Mr. Jacqueline Brouwer is u graag van dienst en kan u kosteloos adviseren over uw mogelijkheden.

 

Mr. Jacqueline Brouwer van Brouwer Advocatuur is gevestigd in Bolsward.

Delen via

Jacqueline Brouwer

Brouwer Advocatuur

Advocaat
Mr. Jacqueline Brouwer van Brouwer Advocatuur, werkt vanuit een fraai hoekpand in de binnenstad van Bolsward. Zij staat ondernemers bij op allerlei juridische gebieden. Voor vragen aan Jacqueline  kunt u contact zoeken via 0515-209001 of mail Jacqueline. De colums van Jacqueline worden ieder kwartaal gepubliceerd in OF magazine en via haar eigen Specialisten pagina.