Vrouwen in Noordoost Fryslân zijn financieel fit, maar niet altijd voorbereid

Vrouwen in Noordoost Fryslân zijn best financieel fit, maar niet altijd voorbereid op de toekomst. Dat is één van de conclusies die getrokken kan worden uit de onderzoeksresultaten van Project Geldwijs Fryslân, dat het afgelopen jaar werd uitgevoerd onder vrouwen in de gemeenten Tytsjerksteradiel, Achtkarspelen, Dantumadiel en Noardeast-Fryslân. Hoewel veel vrouwen zich zelfverzekerd voelen in de omgang met geld, is er ook wel degelijk sprake van bewuste en onbewuste uitdagingen.

Project Geldwijs Fryslân

Het project “Geldwijs Fryslân” richt zich op het vergroten van de financiële kennis en vaardigheden van vrouwen in Noordoost Fryslân. Het project werd medegefinancierd door de Versnellingsagenda en draagt bij aan de economische ontwikkeling van de regio door vrouwen te empoweren en hun financiële fitheid te verbeteren. In dit kader werden in de afgelopen periode 202 vrouwen ondervraagd over hun financiële kennis en vaardigheden, om op basis daarvan concrete aanbevelingen te doen om deze te verbeteren en op die manier een duurzame bijdrage te leveren aan de economische ontwikkeling van de regio.

Ruim 60 procent vrouwen voelt zich financieel fit

Uit het onderzoek blijkt dat ruim 60% van de vrouwen in Noordoost Fryslân zich positief voelt over de eigen financiële situatie. Bovendien voelen de meeste vrouwen zich zelfverzekerd als het gaat om hun omgang met geld. Echter, ondanks deze positieve perceptie, is er een aanzienlijk verschil tussen hoe goed zij denken hun financiën te beheren en de feitelijke financiële planning en toekomstvoorbereiding.

Zo heeft slechts een derde van de vrouwen een financieel plan voor toekomstige doelen, is er bij veel vrouwen een gebrek aan een concreet overzicht van en inzicht in variabele uitgaven en blijken veel respondenten de afgelopen jaren toch aanzienlijk te hebben ingeleverd op hun spaargeld. Ook komen duidelijke zorgen naar voren rondom toekomstige financiële stabiliteit, die onder andere beïnvloed wordt door inflatie, verandering van de arbeidssituatie of scheidingen.

Gaat het écht goed?

Op het eerste gezicht lijken de respondenten weinig uitdagingen rondom geld te ervaren. Ze hebben veelal geen acute problemen, geven aan inzicht te hebben in wat er binnenkomt en wat eruit gaat en hebben mensen om zich heen met wie ze over geld kunnen praten.

Bij doorvragen blijken er echter een aantal gemeenschappelijke uitdagingen te zijn, waaronder:

  • Moeite met sparen, ondanks dat er in theorie ruimte voor zou moeten zijn
  • Minder geld door inflatie of door hogere kosten, moeite met daaraan aanpassen
  • Weinig écht overzicht en inzicht, niet weten wat als eerste aangepakt zou moeten worden, onduidelijkheid in variabele lasten

Veel respondenten hebben dus het gevoel wel goed om te gaan met geld, maar weten tegelijkertijd niet precies wat er binnenkomt en wat eruit gaat. Ook wordt er maar weinig gewerkt met een financieel plan of een budget en heeft ruim 40 procent van de respondenten geen financiële doelen voor de toekomst.

Dit is opvallend, omdat ongeveer een kwart wél te maken heeft met financiële uitdagingen, waarvan het grootste deel te maken heeft met de toekomst.

Er zit in de praktijk dus een verschil tussen ‘het gevoel hebben dat het wel goed gaat’ en dat ook echt zichtbaar en meetbaar kunnen maken. Dit is verklaarbaar als we ervan uitgaan dat een groot deel van de respondenten zich in de zogenoemde ‘middeninkomens’ bevindt; hoewel deze groep ook te maken krijgt met financiële tegenslagen, is het een groep die hier altijd relatief gemakkelijk weer bovenop komt, omdat ze kunnen rekenen op een buffer, een inkomen of een sociaal vangnet. Tegelijkertijd blijkt uit de onderzoeksresultaten ook dat de rek er bij deze groep langzaam maar zeker uit begint te raken.

Niet iedereen is financieel bewust

Voor het onderzoek is getracht een zo representatief mogelijke steekproef te trekken. Tegelijkertijd is het belangrijk op te merken dat er op basis van de data geconcludeerd kan worden dat een groot deel van de respondenten minimaal een zekere interesse heeft in geld. Adine Faber-Versluis, projectleider Geldwijs Fryslân: ” Het is goed om te weten dat er ook een aanzienlijke groep is die niet financieel bewust is en/of wil zijn. Het is echter de vraag of de financiële initiatieven die mogelijk voortvloeien uit dit onderzoek deze groep ook daadwerkelijk zullen bereiken en of daarom het mogelijk en wenselijk is om de inhoud op hen af te stemmen.”

Aanbevelingen

Naar aanleiding van het onderzoek zijn een aantal concrete aanbevelingen naar voren gekomen, waaronder het proactief werken aan financieel bewustzijn onder middeninkomens, bijvoorbeeld door duidelijkheid over waar mensen met vragen over geld terecht kunnen, voordat het daadwerkelijk problemen worden. Ook wordt aanbevolen om te voorzien in toegankelijke (online) trainingen die vrouwen op een heldere, inspirerende manier helpen om hun financiële doelen in kaart te brengen en daar concrete plannen voor te maken en zou het slim zijn de voorzieningen vanuit gemeenten – denk aan de Geldgids – opnieuw te bekijken.

Het volledige rapport van het onderzoek “Geldwijs Fryslân” is beschikbaar op verzoek via Adine Faber-Versluis / MoneyMindAcademy.nl

Vergelijkbare berichten