Waterregulering?! Súdwest-Fryslân duikt er samen met inwoners in

De gemeente Súdwest-Fryslân is de campagne ‘Waterregulering?! Laten we er samen ff induiken’ gestart. Met de campagne wil de gemeente inwoners informeren over wat ze samen kunnen doen tegen de gevolgen van het veranderende klimaat.

Wethouder Henk de Boer: “It is belangryk dat ynwenners harren bewust binne fan de saken dy’t sy sels yn de eigen omjouwing dwaan kinne tsjin de gefolgen fan de klimaatferoaringen. En dat sy witte dat wy dêr by helpe kinne. Inisjativen lykas Stichting Steenbreek, subsydzje foar de oanlis fan griene dakken en geveltunen drage by oan dizze bewustwurding. Sa kinne ynwenners maatregels nimme om sa goed as mooglik om te gean mei drûchte, hjitte en wetteroerlêst. Sa wurkje wy mei-inoar oan in klimaatbestindich Súdwest-Fryslân.”

Regentonactie

Onderdeel van de campagne is de regentonactie voor alle huishoudens in Súdwest-Fryslân. Deze organiseert de gemeente volgend jaar. Met het water uit de regenton kunnen inwoners hun groene tuin water geven. Bijkomend voordeel is dat ze hiervoor geen kostbaar drinkwater hoeven te gebruiken. Een win-win situatie dus.

Meer informatie over de campagne en klimaatadaptatiemaatregelen van de gemeente Súdwest-Fryslân staat op www.swf.frl/water.

Vergelijkbare berichten