Elf duurzame punten op ‘Krachtlijst’ voor Openbaar Vervoer Concessie Fryslân

De Freonen fan Fossylfrij Fryslân en Vereniging Circulair Friesland hebben het ontwerp PvE Concessie OV Fryslân voorzien van reactie. Maar liefst elf duurzame en circulaire punten staan op de ‘Krachtlijst’ voor de Openbaar Vervoer Concessie Fryslân.

In Fryslân wordt er met de overheid, ondernemers en het onderwijs gezamenlijk gewerkt aan een regio waarin de economie in balans is met onze omgeving en onze mensen. Daarom draagt eenieder een steentje bij aan de transitie naar een circulaire economie met een helder toekomstbeeld; de meest circulaire regio van Europa zijn in 2025.

Ambitietafel Duurzame Mobiliteit

Duurzame mobiliteit is ook in Fryslân een essentieel onderdeel om voor 2030 55% CO2-emissie te reduceren. Daarbij is het een voorwaarde dat ook dunbevolkte gebieden goed bereikbaar zijn, om het platteland leefbaar en verbonden te houden. In 2022 zijn Circulair Friesland en de Freonen met een groep leden de Ambitietafel Duurzame Mobiliteit gestart. Het doel van deze groep is om grote stappen te zetten op het gebied van duurzame mobiliteit in Fryslân door concreet in projecten aan de slag te gaan. Met de leden van de Ambitietafel is het ontwerp PvE Concessie OV Fryslân bekeken. Gezamenlijk hebben zij duurzame aanvullingen uitgewerkt op het ontwerp Programma van Eisen in de vorm van de ‘Krachtlijst’.

Bereikbaarheid vergroten

Bouwe de Boer: ‘De Freonen en Circulair Friesland zien een belangrijke taak voor de vervoerder om connecties te zoeken met andere mobiliteitsvormen, zoals het groeiende deel-autovervoer in de dorpen, om de bereikbaarheid van kleine kernen te bevorderen.’

De Krachtlijst bevat elf concrete duurzame en circulaire punten die de Freonen en Circulair Friesland hebben meegegeven aan de provincie Fryslân in deze belangrijke concessie voor de regio. De aanvullingen gaan onder andere in op het extra inzetten op de Zero Emissie-eis. Als randvoorwaarde wordt aangegeven dat de duurzame laad- en tankinfrastructuur en nieuwe technologieën tijdig worden gerealiseerd om over te stappen op Zero Emissie, ook voor snelweglijnen en buurtbussen.

Van de concessiehouder wordt verwacht dat er een Circulair Inkoopbeleid wordt opgesteld en wordt voldaan aan tenminste trede 3 van de CO2-prestatieladder. Tenslotte geeft de Krachtlijst ruimte om de laadinfrastructuur te verbinden met regionale opwek, zoals door het Windpark Fryslân. Evert Jan van Nijen, directeur Circulair Friesland: ‘Het openbaar vervoer in Fryslân wordt steeds voor een periode van 10 jaar gegund aan een partij. Gelet op de klimaatdoelstellingen voor 2030 is dit dus een cruciaal moment om maximaal in te zetten op duurzaamheid. Wij vinden het belangrijk om hiervoor concrete voorstellen te doen. Mooi dat de Provincie Fryslân daarom de samenleving hierin laat mee denken.’ Begin maart zal Gedeputeerde Staten het definitieve programma van eisen publiceren.

Vergelijkbare berichten