Ondertekening De Fellingen fase 1

“Een groot moment in de ontwikkeling van Middelsee. Ik heb hier erg naar uitgekeken”. Zo begon wethouder Hein de Haan onlangs zijn welkomstspeech voor alle aanwezigen. “Alle stappen in de aanbesteding voor de uitvoering van de eerste fase van De Fellingen in Middelsee zijn doorlopen. Er wordt nu definitief gegund”. Daarvoor werd op feestelijke wijze de officiële gunningsovereenkomst met MWPO getekend.

De Fellingen

Onderdeel van Middelsee fase 2 is de buurt De Fellingen. Een vernieuwende en toekomstbestendige buurt, bestaande uit 655 woningen. De ontwikkeling van dit deel van Middelsee gaat uit van het Ongedeelde stad-principe, waarbij gewerkt wordt met een evenredige mix van woningsegmenten. Er komen relatief compacte woningen op compacte kavels. Hiermee wordt gewaarborgd dat deze woningen nu en in de toekomst beschikbaar blijven voor de beoogde doelgroepen.

De kwaliteit van wonen wordt daarnaast in de kwaliteit van de openbare ruime gezocht. Auto’s parkeren zoveel mogelijk in de mobiliteitshubs aan de randen van de woongebieden, waardoor er in de relatief smalle straten ruimte ontstaat voor groen, ontmoeten en spelende kinderen. Daarnaast is een centraal park van formaat een cruciaal onderdeel van deze buurt.

Tender De Fellingen

Onderwerp van de tender fase 1 is het ontwikkelen en realiseren van ca. 220 woningen en de openbare ruimte binnen het ontwikkelveld. Dit traject is gedurende het jaar 2023 doorlopen.

Uit de inschrijvingen is de projectontwikkelaar MWPO geselecteerd. Vanuit de gemeente heeft hier een groot beoordelingsteam voor aan de lat gestaan, bestaande uit verschillende disciplines. Dit team is aangevuld met WoonFriesland. WoonFriesland neemt namelijk alle sociale huurwoningen af in dit ontwikkelveld.

Een grote uitdaging

“De uitdaging van deze tender was het dusdanig uitbalanceren van vele ambities die de gemeente Leeuwarden heeft. Deze moeten leiden tot het optimale resultaat”, vertelt Annika Wedzinga, projectleider De Fellingen. Deze opeenstapeling bestond uit werken met een vernieuwend mobiliteitsconcept, waarbij de auto zoveel mogelijk uit de woonstraten verdwijnt, klimaatadaptatie, vergroenen, biodiversiteit en het toepassen van biobased en circulaire materialen. En dat allemaal voor een relatief betaalbaar programma.

Projectontwikkelaar MWPO

MWPO heeft het grootste gebaar gemaakt. De inschrijving bestaat uit een prachtig plan waar veel ruimte is voor openbaar en collectief groen, met daarbij als rode draad het creëren van een sterke, sociale cohesie. Er wordt gewoond in erven en de rol van de auto is geminimaliseerd. Maar liefst 46% van de woningen worden volledig biobased gebouwd.

Het ontwerp is ontstaan vanuit de samenwerking met Van Tuijn Stedenbouw, Boom Landscape, Werkstatt, Scheepers en Renee, Antea Group en Van Wijnen.

“We zijn ontzettend trots dat we door het winnen van de tender aan de start staan van deze mooie nieuwe buurt. Waarin alle ambities van deze tijd terug te vinden zijn. We staan er ondernemend in en ik heb het volste vertrouwen in de verdere samenwerking met de gemeente Leeuwarden”. Geeft Kristiaan Capelle aan, directeur van WMPO.

Planning realisatie De Fellingen fase 1

De gemeente heeft Rijkssubsidie Woningbouwimpuls ontvangen voor dit project. De eisen van deze subsidie zijn contractueel doorgelegd. Conform deze overeenkomsten moet uiterlijk november 2025 worden gestart met de bouw van de eerste woningen. Het is aan de projectontwikkelaar om de fasering en de verkoop te bepalen. Wat nu vastligt is dat op 31 december 2029 alle woningen gerealiseerd moeten zijn en het gehele ontwikkelveld op uiterlijk 30 juni 2030 woonrijp is opgeleverd.

Redbadpark en de mobiliteitshub

Het eerste kwartaal van 2024 wordt benut voor het nader uitwerken van een Voorlopig Ontwerp van het Redbadpark en het voorbereiden van een aanbesteding voor de eerste mobiliteitshub. Het is van belang dat er voldoende kruisbestuiving plaatsvindt tussen deze verschillende onderdelen, omdat die in samenhang moeten worden gerealiseerd.

Vergelijkbare berichten