Frank Jorna benoemd als lid dagelijks bestuur Wetterskip Fryslân

Frank Jorna vertegenwoordigt de fracties van Geborgd Landbouw en VVD in het dagelijks bestuur. Hij wordt onder meer verantwoordelijk voor het waterbeheer in de Friese meren en kanalen (de Friese boezem) en in het landelijk gebied. Het gaat dan om de dagelijkse  zorg voor voldoende water voor landbouw en natuur, maar ook  om verschillende projecten om wateroverlast te beperken, meer water vast te houden in droge periodes, verbeteren van biodiversiteit en het tegengaan van verzilting. Ook wordt Jorna bestuurlijk verantwoordelijk voor regionale samenwerkingsprogramma’s, zoals het Friese veenweideprogramma 2021-2030 en Natuer mei de Mienskip. Jorna is verder gebiedsportefeuillehouder voor het zuidwestelijk deel van het beheergebied van Wetterskip Fryslân.

Doelen ‘Gewenst Peil’

Jorna is sinds 2015 namens de fractie van Geborgd Landbouw al lid van het algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân. Hij is blij met zijn benoeming: “Ik wil het werk van mijn voorganger zoveel mogelijk voortzetten en mij inzetten om de doelen uit het coalitieakkoord ‘Gewenst Peil’ te realiseren. Er is veel gedaan maar er moet ook nog veel gebeuren. Daar hoop ik in de maanden tot de verkiezingen (maart 2023) mijn bijdrage aan te kunnen leveren.”

Jorna legt per direct zijn werkzaamheden neer als manager van Dairy Campus in Leeuwarden, het research- en innovatiecentrum voor de melkveehouderij van Wageningen University & research. Samen met zijn broer heeft hij een melkveebedrijf. Hij blijft mede-eigenaar maar trekt zich gedurende zijn functioneren als lid van het dagelijks bestuur formeel terug uit de besluitvorming en de winst-/verliesdeling in het bedrijf.

Opvolging Geborgd Landbouw

Door de benoeming van Frank Jorna komt er een plek vrij in de fractie Geborgd Landbouw in het Algemeen Bestuur. De benoemende organisaties zullen gezamenlijk een nieuwe kandidaat voordragen.

Coalitie

Het dagelijks bestuur van  Wetterskip Fryslân bestaat uit zes partijen; CDA, VVD, ChristenUnie, Lagere Lasten Burger, Geborgd Ongebouwd en Geborgd Bedrijven. Deze coalitie ging in 2019 van start met het coalitieakkoord ‘Gewenst Peil’. Enkele  DB-leden vertegenwoordigen twee partijen in het dagelijks bestuur.

Foto: Daniël Hartog

Vergelijkbare berichten