Gemeente Leeuwarden doet pilot met Open Hiring

Leeuwarden gaat dit najaar 8 mensen aannemen bij de afdeling Buitendienst op basis van Open Hiring. Deze nieuwe collega’s worden aangenomen op basis van hun motivatie om voor ons te willen werken. Bij Open Hiring kan iedereen die wil werken aan de slag. Kwalificaties, opleiding, werkervaring en CV spelen geen rol. De pilot (met de looptijd van een jaar) is tot stand gekomen op verzoek van de gemeenteraad. In de motie ’Samen aan het werk- maak werk van Open Hiring’ van 9 november 2022 verzocht de raad het college de mogelijkheden te onderzoeken.

De afgelopen maanden heeft Leeuwarden 30 vergelijkbare gemeenten (qua grootte en/of rol in de regio) gevraagd naar hun ervaringen met open Hiring. Alleen bij de gemeente Den Haag wordt in een pilot (bij de lagere functieschalen) gebruik gemaakt van deze manier van werven. Bij de andere gemeenten wordt, net als bij de gemeente Leeuwarden, vooral geprobeerd mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te krijgen (Wet Banenafspraken).

Charter Diversiteit

De pilot past goed in het gedachtengoed van het onlangs door wethouder Gijs Jacobse getekende Charter Diversiteit. Hierin belooft Leeuwarden zich meer in te spannen om mensen aan te nemen die een afspiegeling zijn van mensen uit alle lagen van de samenleving. Denk hierbij aan arbeidsvermogen, etnisch-culturele diversiteit, gender, leeftijd en LHBTI+. Leeuwarden wil een voorbeeld zijn voor andere organisaties als het gaat over het bieden van kansen op de arbeidsmarkt.

Leeuwarden Oost

In het programma Leeuwarden Oost is Open Hiring ook opgenomen als pilot. Deze pilot loopt op dit moment en is het te vroeg om al conclusies te trekken. De eerste indrukken zijn wel positief. Ondernemers staan positief tegenover Open Hiring en de begeleiding op de werkvloer. De proef is gestart met 5 bewoners en bij succes wordt dit aantal uitgebreid.

Vergelijkbare berichten