Plannen Wiidpleats krijgen verder vorm

Onlangs aangekondigde plannen van Zwanenburg Projecten om van de ‘Wiidpleats’ een attractieve recreatieplaats te maken nemen verder vorm aan. Afgelopen september nam de projectontwikkelaar deze hoek aan It Wiid over van it Fryske Gea.

Er zijn de laatste maanden veel stappen gemaakt, waarbij Zwanenburg samen optrekt met de Gemeente Tytsjerksteradiel in het ontwerp. Bij planologische stappen en de participatie van belanghebbenden. Op basis van het stedenbouwkundig ontwerp wat bijna gereed is worden aan de bestaande horeca en museumfunctie, een hotel en 19 recreatieve woningen toegevoegd. Met het ontwerp van de recreatieve woningen verwijst de architect naar het Skutsje Museum en Galerie Koopmans aan de andere kant van het water.

Vooral positieve reacties

Tijdens de algemene ledenvergadering van Plaatselijk belang Earnewâld op 10 maart heeft Zwanenburg Projecten de eerste conceptbeelden getoond. Daarop kwamen overwegend positieve reacties. De inwoners van Earnewâld zijn vooral blij dat er weer nieuw leven wordt geblazen in de locatie. Ook met andere belanghebbenden zijn de afgelopen periode regelmatig gesprekken gevoerd. Deze waren tussen de ontwikkelaar en onder andere omwonenden en VVE’s van omliggende recreatiewoningen. Titia Haagsma, projectleider van Zwanenburg Projecten geeft aan deze participatie erg waardevol te vinden. “Door in een vroeg stadium met elkaar van gedachten te wisselen ontstaat er een plan met uitgangspunten waar bijna iedereen zich in kan vinden.’’

Ondertussen werkt Zwanenburg Projecten de tot nu toe ontwikkelde plannen verder uit. In een volgende stap wordt het bestemmingsplan wat de gemeente voorbereid ter inzage gelegd. Dit zal in de loop van het jaar gebeuren. Ook het indienen van de benodigde vergunningen voor onder andere de sloop van een gedeelte van de huidige horeca staat op de agenda. In het nieuwe ontwerp blijft het andere deel bestaan en middels een verbouwing gemoderniseerd naar de standaarden van nu.

Foto: is een voorlopig ontwerp van Zwanenburg Projecten

Vergelijkbare berichten