Miljoenen voor watertechnologie goed nieuws voor de regio: Van kennis naar kunde; en dóór naar kassa

Eind februari ging de vlag uit op WaterCampus Leeuwarden en zeer waarschijnlijk op enkele honderden andere locaties in Nederland. Toen namelijk werd bekend dat de Nederlandse overheid en andere partijen samen een bedrag van 342 miljoen uittrekken voor het zogenaamde ‘Nationaal Groeiplan Watertechnologie.’ Via het groeiplan zullen Water Alliance en WaterCampus Leeuwarden samen met een consortium van maar liefst 600 partners investeren in het ontwikkelen van innovaties. Innovaties die wereldwijde watervraagstukken zullen oplossen. Het groeiplan zal het Nederlandse mkb steunen met als ultiem doel de unieke kennis van Nederlandse bedrijven te exporteren naar andere delen van de wereld. En dat is óók goed nieuws voor het Friese bedrijfsleven.

Ronald Wielinga, manager Entrepreneurship van de WaterCampus Leeuwarden, was samen met enkele collega’s nauw betrokken bij de totstandkoming van het programma.

Een bedrag van 342 miljoen: wat gaat daar concreet mee gebeuren?

Het plan behelst een periode van 10 jaar. De Nederlandse regering financiert € 135 miljoen vanuit het Nationaal Groeifonds (NGF). De overige middelen worden ingebracht door bedrijven (€106 miljoen) en decentrale overheden en kennisinstellingen (€101 miljoen). Met die bijdragen kunnen Nederlandse bedrijven het ontwikkelen van producten, processen en diensten versnellen. En dan gaat het om kennis en kunde die enerzijds Nederlandse watervraagstukken oplost en tegelijkertijd wereldwijd kan worden verkocht in markten waar vergelijkbare vraagstukken op het vlak van waterkwantiteit en -kwaliteit spelen. Die markten zijn praktisch overal. Zo benoemt het World Economic Forum waterschaarste al acht opeenvolgende jaren als één van vijf grootste bedreigingen wereldwijd voor de welvaart. Het Groeiplan Watertechnologie zal er de komende 10 jaar voor zorgen dat de economische impact van de watertechnologie sector de komende jaren substantieel zal groeien.

En waar zit dan precies de uitdaging?

Eigenlijk zijn er 3 grote barrières die ervoor zorgen dat de grote economische kansen nog onvoldoende worden benut. Allereerst zijn launching customers in de thuismarkt lastig te vinden. Dit terwijl referentieprojecten cruciaal zijn om internationale klanten te overtuigen. Ten tweede hebben de Nederlandse watertechnologiebedrijven een sterke kennispositie, maar omdat ze relatief klein zijn een beperkte slagkracht. Tot slot wordt de kennisvoorsprong die we als Nederland hebben beperkt benut omdat het opschalen van technologie te lang duurt. Het Groeiplan Watertechnologie zal helpen om deze barrières voor innovatie en het naar de markt brengen van deze baanbrekende technologieën te verkleinen. Hiermee geeft het Groeiplan een belangrijke impuls aan de innovatiekracht, groei en het exportvolume van de sector.

En over wat voor soort activiteiten hebben we het dan precies?

We hebben de activiteiten in het plan ondergebracht in 4 programma’s en 1 werkpakket. In het eerste programma “Enabling Watertech” wordt in consortia van watertechnologiebedrijven, publieke en private eindgebruikers en kennisinstellingen gericht gewerkt aan kennisontwikkeling en ontwikkeling van technologie om zo de innovaties van de toekomst te ontwikkelen. Het tweede programma “Pilot & testen” focust op het opschalen en valideren van innovatieve watertechnologie in de richting van verdere demonstratie. Hieruit volgt dus logischerwijs het derde programma “Full-scale demonstratie” waarin innovatieve watertechnologie voor het eerst gedemonstreerd wordt in de praktijk. Op deze manier realiseren de consortia de noodzakelijke referentieprojecten om de internationale markt te kunnen veroveren. En dat is de focus van het laatste programma “Naar de Markt”, waarin de nadruk ligt op ondernemerschap en business development. Deze vier programma’s worden ondersteund door het werkpakket “Versnellen en maximaliseren” waarin onder andere gewerkt wordt aan de sociaal-maatschappelijke dimensies van innovatieve watertechnologie.

Maar de watersector is wel heel breed. Gaan jullie alles doen?

Tijdens het opstellen van het plan hebben we een uitgebreide analyse gemaakt van de watertechnologiesector. Enerzijds op de kennispositie en huidige marktpositie die Nederland heeft en anderzijds van de internationale markt en de verwachte groei van deze markt. Op basis van deze analyse hebben we vijf focusgebieden geselecteerd. Het gaat om:

  1. Waterbehandeling 4.0 dat zich richt op zuivering van effluent ten behoeve van hergebruik, verwijderen van organische microverontreinigingen en medicijnresten;
  2. Alternatieve bronnen gericht op het zuiveren van brak (grond)water en oppervlaktewater voor drinkwater en proceswater en het oplossen van het concentraatprobleem;
  3. Decentraal met focus op off-the-grid totaaloplossingen voor drinkwater en afvalwater;
  4. Digitalisering met nadruk op digital twin voor processturing en asset management;
  5. Circulair gericht op het terugwinnen van nutriënten en produceren van biobased grondstoffen.

En wat gaat er nu precies op de WaterCampus Leeuwarden gebeuren?

Binnen het groeiplan heeft Wetsus de lead in programma 1 “Enabling Watertech” en Water Alliance over programma 4 “Naar de markt”. Maar ik wil hier graag benadrukken dat het Groeiplan Watertechnologie de gehele Nederlandse watertechnologiesector echt samenbrengt. Ik kijk terug op een geweldig voorbereidingsfase samen met KWR , Stowa, de waterschappen in Oost-Nederland, het TKI Watertechnologie en de Ministeries van I&W en EZK. En energie krijg ik van de gedachte dat we nu echt, samen met de bedrijven, aan de slag mogen om de plannen om te zetten in daden. Van kennis naar kunde door naar kassa!

Meer informatie:
https://www.nationaalgroeifonds.nl/

https://www.tkiwatertechnologie.nl/groeiplanwatertechnologie

Vergelijkbare berichten